VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky

obchodní společnosti

Ambitious Dolly s.r.o.

se sídlem Rybná716/24, 110 00 Praha 1

IČ:05308119

DIČ: CZ05308119

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese AmbitiousDolly.com.

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se  sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v  souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na webové stránce www.AmbitiousDolly.com umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v  rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, německé jazyce, anglickém jazyce a slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, německé jazyce, anglickém jazyce a slovenském jazyce. V závislosti na jazykovém nastavení webového rozhraní obchodu.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do  svého uživatelského rozhraní. Ze  svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V  případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z  webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je  kupující povinen uvádět správně a  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v  uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za  správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z  kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a  to  zejména s  ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve  webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a  to  včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z  přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v  platnosti po  dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o  nákladech spojených s  balením a  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve  webovém rozhraní obchodu platí ve všech případech, i kdy je zboží doručováno nad rámec území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve  webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-informace o nákladech spojených s  dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do  objednávky kupující vložil, a to i s  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je  prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v  souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na  telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

Převodem na účet uvedený na webovém rozhraní a potvrzovacím emailu, přes službu pay pal nebo goPay.

4.2. Společně s  kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i  náklady spojené s  dodáním zboží.

4.3. Prodávající požaduje od kupujícího uhradit kupní cenu předem.

4.4. Platba v  hotovosti či platba na dobírku není možná.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v  případě, že ze strany kupujícího nedojde k  dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z  ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v  obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na  základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je neplátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle  ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v  čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má  kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v  případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od  kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v  předchozí větě. Pro odstoupení od  kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od  kupní smlouvy může kupující zasílat výhradně na adresu elektronické pošty prodávajícího info@AmbitiousDolly.com.

5.3. V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od  počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V  případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, a to buď na běžný účet nebo na účet PayPal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na  úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V  takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo na účet Pay Pal.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím uzavřena s  rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V  případě, že  je  způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a  případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V  případě, že je z  důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s  jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a  v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z  Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z  vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u  použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.Práva z  vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s  odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ambitiousdolly.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a  povinností z  kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z  webového rozhraní obchodu) uvádět správně a  pravdivě a  že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve  svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že  se  jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s  ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Osobní údaje, které získáváme "GDPR"

Tato část vás seznamuje s typem osobních údajů, které od vás můžeme získat během využívání našich Služeb a jaké jiné osobní údaje můžeme získat z jiných zdrojů.

Při registraci do našich Služeb nám můžete poskytnout:
vaše osobní údaje včetně poštovní a fakturační adresy, e-mailových adres, telefonních čísel, data narození a titulu

· Informace týkající se vašeho členství

Při nákupu prostřednictvím služby Online nákupy, nebo při prohlížení našich Webových stránek od vás můžeme získat:
· Informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili, kde a kdy jste si to koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili)

· Informace o vašem online chování během procházení našich Webových stránek a Mobilních aplikací a informace o tom, když kliknete na jednu z našich reklam (včetně reklam na webových stránkách jiných organizací)

· Informace o zařízeních, jejichž prostřednictvím jste využili naše Služby (včetně výrobce, modelu a operačního systému, IP adresy, typu prohlížeče a identifikátorů mobilního zařízení, data a času vašeho přístupu do našich Služeb, adresy webové stránky, ze které jste byli přesměrováni / á na naši webovou stránku, jiných dat přenášených přes standardní HTTP (s) protokoly, údaje použité pro online relaci po přihlášení)


Když nás kontaktujete nebo když my kontaktujeme vás, nebo když se zúčastníte propagačních akcí, soutěží, průzkumů nebo recenzí o našich Službách, můžeme získat:
osobní údaje, které o vás poskytnete kdykoliv, když nás kontaktujete v souvislosti s našimi Službami (například vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje), včetně telefonické, emailové či poštovní komunikace, nebo když nás kontaktujete přes sociální sítě

· Údaje o emailových a jiných digitálních zprávách, které jsme vám odeslali a které jste otevřeli, včetně jejich odkazů, na které jste klikli (například těch, které nám umožní zjistit, zda jste zprávu otevřeli a kdy).

· Vaši zpětnou vazbu a přispívání do zákaznických průzkumů či recenzí


9.11 Marketing a průzkum trhu

Tato část vysvětluje možnosti, ze kterých si můžete vybrat, pokud jde o zasílání marketingové komunikace a účast na průzkumu trhu.

Relevantní nabídky a novinky týkající se našich produktů a služeb vám můžeme posílat několika způsoby včetně e-mailu, ale jen za předpokladu, že se zasíláním takové marketingové komunikace nejdříve vyjádříte souhlas. Při registraci vás zeptáme, jestli byste chtěli dostávat marketingovou komunikaci, přičemž své rozhodnutí v otázce marketingu můžete kdykoli změnit online, telefonicky nebo kliknutím na odkaz pro "Zrušení odběru", který najdete v každém našem emailu. Následně vám přestaneme zasílat další marketingové e-maily, ale upozorňujeme, že tuto komunikaci ještě můžete dostávat i krátce po změně preferencí, dokud se naše systémy plně neaktualizují.

Rádi si také vyslechneme vaše názory na případné zlepšení našich služeb, proto vás možná budeme kontaktovat v souvislosti s marketingovými průzkumy. Rozhodnutí, zda se na těchto marketingových průzkumech zúčastníte, je však vždy jen na vás.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V  případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k  ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či  obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v  elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování zboží k výměně či reklamaci:

 

                  FROGMAN s.r.o.

                  ID 9494

                  Rybnîky IV 738

                  760 01 Zlín

                  Česká republika

 

adresa elektronické pošty info@AmbitiousDolly.com, telefon +41799496010 (Po –Pá, 11 h – 13 h).

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají učinnosti dne 01.08.2016

 

Reklamační řád

1.1.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 2166 Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícími – spotřebiteli (dále jen „ Kupující“) v obchodu AmbitiousDolly.com (http://www.AmbitiosDolly.com), provozovaném obchodní společnosti Ambitious Dolly s.r.o., sídlem Benešovo nábřeží 3933, 76001 Zlín, IČ:, DIČ:, zapsané  (dále jen „Prodávající“). Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v obchodu AmbitiosDolly.com (http://www.AmbitiosDolly.com).

1.1.2 Reklamační řád je určen Kupujícím – spotřebitelům, kteří si v Internetovém obchodě zakoupili Zboží. Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží. Kupujícím – podnikatelem jsou osoby, které naplňují znaky podnikatele ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ občanský zákoník“).

1.1.3 Zbožím se rozumí věc zakoupená v obchodu AmbitiosDolly.com (http://www.AmbitiosDolly.com).

 

2. Jaké máte práva v případě vad zboží

2.1 Co je to vada Zboží

2.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.1.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1 .

2.1.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.2 Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

2.2.1 Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

a) u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

c) v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží a webovém rozhraní.

2.2.2 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

2.3 Na co má Kupující – spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

2.3.1 Dodání nového Zboží : Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

a) pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3), nebo

b) pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),

c) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

d) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.2 Výměna součásti Zboží : Pokud se vada týká jen součástí Zboží (např. poškozené tkaničky u bot, které jsou jinak bez vad), může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží 

2.3.3 Bezplatné odstranění vady Zboží 

2.3.4 Odstoupení od Kupní smlouvy : Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

a) není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,

b) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

c) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad. 

2.3.5 Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 – 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 – 2.3.3, ale 

a) Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo

b) Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo

c) zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.3.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil. 

2.4 Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

2.4.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí . To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

2.4.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

2.4.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 2.4.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.4.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.4.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

2.5 Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

2.5.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.3. Jak reklamovat Vadné zboží

3.1 Reklamace (oznámení) vad Zboží

3.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží nejprve elektronickou poštou a poté v provozovnách prodávajícího uvedených v čl. 4 reklamačního řádu, nebo na uvedené zasílací adrese prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. 

3.1.2 Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu popř. jinému podnikateli určenému k opravě, a to bez zbytečného odkladu poté, co odešle reklamaci. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 3.3.1.

3.1.3 Kupující je povinen reklamované Zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží a je také povinen Zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení Prodávajícímu Kupující.

3.1.4 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná).

3.1.5 Vykazuje-li Zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání Zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

3.2 Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

3.2.1 V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list. 

3.3 Vyřízení reklamace Prodávajícím

3.3.1 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího písemně elektronickou poštou, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.3.2. V případě zasílání reklamovaného Zboží prodávajícímu, se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě.

3.3.2 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

b) důvody reklamace;

c) způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem;

d) výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího. 

3.3.3 Povinnost sepsat reklamační protokol se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

3.3.4 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované Zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového obchodu AmbitiousDolly.com a v občanském zákoníku.

4. Adresy prodávajícího

4.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

Pište sem: info@ambitiousdolly.com

Poslat sem:

                  FROGMAN s.r.o.

                  ID 9494

                  Rybnîky IV 738

                  760 01 Zlín

                  Česká republika

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 01.08. 2016