VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky

obchodné spoločnosti

Ambitious Dolly s.r.o.

zo sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 05308119

DIČ: CZ05308119

 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese AmbitiousDolly.com.

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti, so sídlom, identifikačné číslo:, zapísanej v obchodnom registri vedenom, oddiel, vložka (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke www.AmbitiousDolly.com umiestnené na internetovej adrese (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku, nemeckom jazyku, anglickom jazyku a slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, nemeckom jazyku, anglickom jazyku a slovenskom jazyku. V závislosti na jazykovom nastavení webového rozhrania obchodu.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetké prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchode sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia vo všetkých prípadoch, aj keď je tovar doručovaný nad rámec území Českej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

-objednávaném tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

-spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi

Prevodom na účet uvedený na webovom rozhraní a potvrdzovacom emailu, cez službu pay pal alebo Gopa.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci požaduje od kupujúceho uhradiť kúpnu cenu vopred.

4.4. Platba v hotovosti nie je možná, platba na dobierku je možná na území Českej republiky a Slovenska ako jedina je spoplatnená sumou 4.00 eura.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je neplatca dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluv

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať výhradne na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@AmbitiousDolly.com.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to buď na bežný účet alebo na účet PayPal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim alebo na účet Pay Pal.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

-má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

-sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

-Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

-je tovaru v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

-Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5.Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ambitiousdolly.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9. Ochrana osobních údajov

9.1. Ochrana osobních údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytována zákonom č.  101/2000 Sb., o ochrane osobních údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci souhlasí zo zpracovaním týchto svojich osobních údajov: méno a priezvisko, adresa bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefonné číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí zo spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5.) Vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

- Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Osobné údaje, ktoré získavame "GDPR"

Táto časť vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od vás môžeme získať počas využívania našich Služieb a aké iné osobné údaje môžeme získať z iných zdrojov.

Pri registrácii do našich Služieb nám môžete poskytnúť:
vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailových adries, telefónnych čísel, dátumu narodenia a titulu

· informácie týkajúce sa vášho členstva 

Pri nákupe prostredníctvom služby Online nákupy, alebo pri prehliadaní našich Webových stránok od vás môžeme získať:
· informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili, kde a kedy ste si to kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)

· informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a Mobilných aplikácií a informácie o tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných organizácií)

· Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)


Keď nás kontaktujete, alebo keď my kontaktujeme vás, alebo keď sa zúčastníte propagačných akcií, súťaží, prieskumov alebo recenzií o našich Službách, môžeme získať:
osobné údaje, ktoré o vás poskytnete kedykoľvek, keď nás kontaktujete v súvislosti s našimi Službami (napríklad vaše meno, používateľské meno a kontaktné údaje), vrátane telefonickej, emailovej či poštovej komunikácie, alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete

· údaje o emailových a iných digitálnych správach, ktoré sme vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste klikli (napríklad tých, ktoré nám umožnia zistiť, či ste správu otvorili a kedy).

· vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych prieskumov či recenzií


9.11 Marketing a prieskum trhu

Táto časť vysvetľuje možnosti, z ktorých si môžete vybrať, pokiaľ ide o zasielanie marketingovej komunikácie a účasť na prieskume trhu.

Relevantné ponuky a novinky týkajúce sa našich produktov a služieb vám môžeme posielať viacerými spôsobmi vrátane e-mailu, ale len za predpokladu, že so zasielaním takejto marketingovej komunikácie najskôr vyjadríte súhlas. Pri registrácii sa vás opýtame, či by ste chceli dostávať marketingovú komunikáciu, pričom svoje rozhodnutie v otázke marketingu môžete kedykoľvek zmeniť online, telefonicky alebo kliknutím na odkaz pre „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom našom e-maile. Následne vám prestaneme zasielať ďalšie marketingové e-maily, ale upozorňujeme, že túto komunikáciu ešte môžete dostávať aj krátko po zmene preferencií, kým sa naše systémy plne neaktualizujú.

Radi si tiež vypočujeme vaše názory na prípadné zlepšenie našich služieb, preto vás možno budeme kontaktovať v súvislosti s marketingovými prieskumami. Rozhodnutie, či sa na týchto marketingových prieskumoch zúčastníte, je však vždy len na vás.

 

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

 

12. Záverečné ustanovenia 

12.2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadičeským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie tovaru k výmene alebo reklamáciu:

                  FROGMAN s.r.o.

                  ID 9494

                  P.O.BOX 901
                   
                  Detašované pracovisko - Sihoť

                  911 01 Trenčín

                  Slovenská republika

 

Adresa elektronickej pošty info@AmbitiousDolly.com, telefón +41799496010 (Po -PA, 11 h - 13 h).

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 01.08.2016

 

Reklamačný poriadok

1.1.1 Tento Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa § 2166 Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar zakúpený kupujúcimi - spotrebiteľovi (ďalej len "Kupujúci") v obchode AmbitiousDolly.com (http://www.AmbitiosDolly.com), prevádzkovanom obchodnej spoločnosti Ambitious Dolly sro, sídlom Benešovo nábreží 3933, 76001 Zlín, IČ :, DIČ :, zapísané (ďalej len "Predávajúci"). Reklamačný poriadok vysvetľuje obsah, rozsah, podmienky a trvanie zodpovednosti z vád tovaru zakúpeného v obchode AmbitiosDolly.com (http://www.AmbitiosDolly.com).

1.1.2 Reklamačný poriadok je určený Kupujúcim - spotrebiteľom, ktorí si v Internetovom obchode zakúpili Tovar. Na všetky Kupujúci (vrátane Kupujúcich - podnikateľov) sa vzťahuje len článok. 3 Reklamačného poriadku, ktorý opisuje, ako reklamovať chybné Tovar. Kupujúcim - podnikateľom sú osoby, ktoré napĺňajú znaky podnikateľa v zmysle § 420 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník").

1.1.3 Tovarom sa rozumie vec zakúpená v obchode AmbitiosDolly.com (http://www.AmbitiosDolly.com).

 

 

2. Aké máte práva v prípade vád tovaru

2.1 Čo je to vada Tovar

2.1.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:

a) má Tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uvádzal výslovne na stránkach Internetového obchodu (obvykle v popise Tovar) a ktoré je uvedené v Kúpnej zmluve popr. v objednávke, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca Tovar opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovar a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci na stránkach Internetového obchodu (obvykle v popise Tovar) uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,

c) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

d) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

2.1.2 Za vadu Tovar sa považuje dodanie Tovar, ktorý nemá ktorúkoľvek z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.

2.1.3 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

2.2 Kedy Kupujúci nemá nároky z chybného Tovar

2.2.1 Kupujúci nemá nároky z vád Tovar, záruka za akosť sa nevzťahuje a predávajúci ani výrobca či distribútor nenesú zodpovednosť

a) u Tovar, ktorý bolo predávané za nižšiu cenu, za tie vady, pre ktoré bola nižšia cena tohto Tovar dohodnutá,

b) v prípade opotrebenia Tovar spôsobeného jeho obvyklým užívaním,

c) v prípade Chyby vzniknuté nevhodným používaním Tovar, viedlo ak k jeho poškodeniu,

d) v prípade použitého Tovar na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar malo pri prevzatí Kupujúcim,

e) za vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či distribútorom v dokumentácii k Tovaru a webovom rozhraní.

 

2.2.2 Ďalšie výluky či obmedzenia záruky sú možné vtedy, uvádza ak je výrobca či distribútor Tovar vo svojich záručných podmienkach, iba však vtedy, ak nie sú v rozpore s českými právnymi predpismi.

2.3 Na čo má Kupujúci - spotrebiteľ nárok v prípade chybného Tovar

2.3.1 Dodanie nového Tovar: Kupujúci má právo na dodanie nového Tovar len vtedy,

a) ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak nie je vadná len určitá súčasť Tovar (v takom prípade má právo iba na výmenu súčasti Tovar podľa čl. 2.3.2 alebo bezplatné odstránenie vady na súčasti Tovar podľa čl. 2.3.3 ), alebo

b) ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, napr. ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu (v takom prípade má právo iba na bezplatné odstránenie vady Tovar),

c) pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu Tovar, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo

d) ak sa na Tovar vyskytuje väčšie množstvo odstrániteľných chýb.

 

2.3.2 Výmena súčasti Tovar: Pokiaľ sa vada týka len súčasťou Tovar (napr. Poškodené šnúrky na topánkach, ktoré sú inak bez vád), môže Kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Výmenu súčasti Tovar je Kupujúci oprávnený požadovať tiež v prípadoch opakovaného výskytu chýb súčasti Tovar, alebo väčšieho množstva chýb súčasti Tovar. 

2.3.3 Bezplatné odstránenie chyby Tovar

2.3.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy: Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len vtedy,

a) ak nie je možné dodanie nového Tovar, popr. výmena súčasti Tovar,

b) pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu Tovar, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo

c) ak sa na Tovar vyskytuje väčšie množstvo odstrániteľných chýb.

 

2.3.5 Primeraná zľava: Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu len v prípade, že neuplatnil žiadne zo svojich práv uvedených vyššie v čl. 2.3.1 - 2.3.4. Kupujúci ďalej môže požadovať primeranú zľavu aj v prípadoch, keď síce uplatnil niektoré zo svojich uvedených v čl. 2.3.1 - 2.3.3, ale

a) Predávajúci nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, alebo

b) Predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo

c) zaistenie nápravy by Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

2.3.6 Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovar vedel, že má vadu (napr. Ak bolo to výslovne a zrozumiteľne uvedené v popise Tovar v Kúpnej zmluve, popr. Tiež na stránkach Internetového obchodu), alebo Kupujúci vadu sám spôsobil.

2.4 Lehota na uplatnenie nároku z chybného Tovar pre Kupujúceho - spotrebiteľa, záruka za akosť 

2.4.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u Tovar v čase 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. To platí aj v prípade, že Kupujúci nedostal žiadny záručný list alebo iné vyhlásenie.

2.4.2 Ak je v Kúpnej zmluve alebo v popise Tovar na stránkach Internetového obchodu uvedené, že sa na Tovar vzťahuje záruka na akosť, popr. ak je k Tovaru priložené vyhlásenie o záruke (tzv. záručný list), zaväzuje sa týmto predávajúci, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť Tovar. Záručná doba beží od prevzatia Tovar Kupujúcim, ak je Tovar Kupujúcemu zaslaný, beží záručná doba od dôjdenia Tovar do miesta určenia. 

2.4.3 Určujú ak Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke podľa čl. 2.4.2 rôzne záručnej doby, platí doba z nich najdlhší, ibaže by si inú záručnú dobu Predávajúci a Kupujúci výslovne dojednali. Ani dojednania o kratšej záručnej dobe však nič nemení na tom, že Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby v dobe podľa čl. 2.4.1, pričom skrátenie tejto doby je neúčinné (neprihliada sa k nemu).

2.4.4 Rovnaké účinky, ako výslovné vyhlásenie o záruke za akosť podľa čl. 2.4.2, má aj skutočnosť, kedy je na predanom Tovar, na jeho obale, návode pripojenému k Tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba , po ktorú možno Tovar použiť. 

2.5 Práva z chybného plnenia pre Kupujúceho - podnikateľov

2.5.1 Práva kupujúceho - podnikateľa z chybného plnenia sa riadi ust. § 2099 - 2112 Občianskeho zákonníka.

 

3. Ako reklamovať chybný tovar

3.1 Reklamácia (oznámenia) vád tovaru

3.1.1 Kupujúci je povinný reklamovať (oznámiť) vady tovaru najprv elektronickou poštou a potom v prevádzkach predávajúceho uvedených v čl. 4 reklamačného poriadku, alebo na uvedenej zasielacie adrese predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

3.1.2 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať predávajúcemu popr. inému podnikateľovi určenému k oprave, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo odošle reklamáciu. Doba, počas ktorej sa Kupujúci nachádza v omeškaní s odoslaním Tovar Predávajúcemu, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa čl. 3.3.1 

3.1.3 Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu Tovar a je tiež povinný Tovar označiť podľa jeho povahy (krehké atď.). Nebezpečenstvo škody na veci nesie až do jej doručenia Predávajúcemu Kupujúci. 

3.1.4 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar dodať predávajúcemu čistej (odevy vyprané, obuv vyčistená). 

3.1.5 Ak vykazuje Tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy zjavné nedostatky (napríklad porušený transportný obal) už pri preberaní Tovar, má Kupujúci právo Tovar neprevziať. V takom prípade bude Tovar zaslaný späť Predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť do poriadku a Tovar Kupujúcemu odoslať znovu v čo najkratšom možnom termíne. 

3.2 Postup pri uplatnení nároku na bezplatné odstránenie vady Tovar

3.2.1 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie je možné prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list. 

3.3 Vybavenie reklamácie Predávajúcim

3.3.1 Reklamáciu, podanú Kupujúcim - spotrebiteľom, je predávajúci povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, s prihliadnutím na dodržanie lehoty na zaslanie Tovar Kupujúcim. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať na Kupujúcim dohodnutie lehoty dlhšia. O výsledku vybavenia reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho písomne ​​elektronickou poštou, a zaslaním Reklamačného protokolu podľa čl. 3.3.2. V prípade zasielania reklamovaného Tovar predávajúcemu, sa za deň prijatia reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti Tovar Predávajúcim. Za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň odovzdania vybavenej reklamácie prepravnej službe. 

3.3.2 O vybavení reklamácie Kupujúceho - spotrebiteľa je predávajúci povinný spísať v zmysle § 19 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa reklamačný protokol, obsahujúci aspoň:

a) dátum uplatnenia reklamácie (dátum prijatia vytknutia vád);

b) dôvody reklamácie;

c) spôsob vybavenia reklamácie požadovaný spotrebiteľom;

d) výsledok prehliadky reklamovaného Tovar Predávajúcim alebo jeho zmluvným partnerom (výrobcom alebo distribútorom Tovar);

e) zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia (opravy alebo výmeny Tovar);

f) zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamačný protokol je predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu písomne ​​na jeho adresu, uvedenú v oznámení reklamovaných chýb. Predávajúci sa s Kupujúcim môže dohodnúť na zaslanie reklamačného protokolu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.

 

3.3.3 Povinnosť spísať reklamačný protokol sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

3.3.4 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný Tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vybavenia, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si nevyzdvihne Kupujúci reklamovaný Tovar v uvedenej lehote, vzniká Predávajúcemu nárok na skladovné a prípadne aj nárok na svojpomocný predaj za podmienok uvedených v obchodných podmienkach internetového obchodu AmbitiousDolly.com a v občianskom zákonníku.

4. Adresy predávajúceho

4.1 poštovné adresa pre reklamácie pre českých a zahraničných zákazníkov (Kupujúci):

Napísať sem: info@ambitiousdolly.com

Poslať sem: 

                  

                  FROGMAN s.r.o.

                  ID 9494

                  P.O.BOX 901
                   
                  Detašované pracovisko - Sihoť

                  911 01 Trenčín

                  Slovenská republika

 

 

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Tento reklamačný poriadok vstupuje v platnosť a nadobúda účinnosť dňa  01.08.2016